De (intellectuele) eigendomsrechten (m.i.v. 31-10-2017) met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, met inbegrip van teksten, databestanden, foto's, beeld- en geluidsmateriaal, berusten bij ShortGolfTubbergen.nl Nederland en haar licentiegevers. De gebruiker mag de inhoud van deze website slechts voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik aanwenden. 

 

ShortGolfTubbergen.nl heeft deze website met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. ShortGolfTubbergen.nl tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden. Echter, zij kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op deze website aangeboden informatie. 

 

ShortGolfTubbergen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de website, waaronder begrepen storingen in website, of de informatie die op of via deze website wordt aangeboden.

 

Privacy policy ShortGolf Vereniging Tubbergen Twente

ShortGolf Vereniging Tubbergen Twente hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ShortGolf Vereniging Tubbergen Twente houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

    -  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

    -  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

    -  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

    -  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

    -  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

    -  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als ShortGolf Vereniging Tubbergen Twente zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden 

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door ShortGolf Vereniging Tubbergen Twente verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

    -  Administratieve doeleinde;

    -  Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de lidmaatschapsovereenkomst; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ShortGolf Vereniging Tubbergen Twente de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

    -  Naam; 

    -  Adres; 

    -  Woonplaats; 

    -  Telefoonnummer; 

    -  E-mailadres; 

    -  Geslacht; 

    -  Geboortedatum; 

    -  Bankgegevens. 

- Uw persoonsgegevens worden door ShortGolf Vereniging Tubbergen Twente opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) zolang dit noodzakelijk is.

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Verstrekking aan derden 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn

ShortGolf Vereniging Tubbergen Twente bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

    -  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

    -  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

    -  Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:
ShortGolf Vereniging Tubbergen Twente
Donckermannstraat 12, 7651 BE Tubbergen
secretaris@shortgolftubbergen.nl